Herzlich Willkommen beiATB Autotechnik GmbH Bamberg-Schweinfurt
Geöffnet heute:07:30 - 18:00 Uhr
Mo-Fr: 07:30 - 18:00 / Sa: 09:00 - 14:00
ATB Autotechnik GmbH Bamberg-SchweinfurtSEATDE/DE40443de:seat-atb-bamberg.de:ueberuns

Unser

Autohaus

ATB Autotechnik GmbH Bamberg-Schweinfurt

ATB Autotechnik GmbH Bamberg-Schweinfurt
Kärntenstraße 1396052 Bamberg
Telefon: 0951 / 40629-0Telefax: 0951 / 40629-29E-Mail: service@autotechnik-bamberg.de
Öffnungszeiten Verkauf

Montag - Freitag:

08:00 - 18:00

Samstag:

09:00 - 14:00

Öffnungszeiten Service

Montag - Freitag:

07:30 - 17:30

Samstag:

09:00 - 13:00

Unser Team

Ales­san­dro
Sta­ti­le
Ver­kaufs­as­sis­tent
Ju­li­an
Har­rer
Ver­kaufs­as­sis­tent
Chris­ti­an
For­mann
Ge­prüf­ter Ser­vice­be­ra­ter - Au­to­mo­bil­ver­käu­fer
Fa­bi­an
Bert­lein
Ge­prüf­ter Au­to­mo­bil­ver­käu­fer
Ste­fan
Mül­ler
Fi­li­al­lei­ter
Gün­ter
Mül­ler
Ge­schäfts­füh­rer
Hei­ke
Bart­hel­mes
Lei­tung Fi­nan­zen
Mat­thi­as
Zieg­ler
Ge­schäfts­füh­rer
Pau­la
Schop­pel­rey
Aus­zu­bil­den­de Kauf­frau für Bü­ro­ma­nage­ment
Cè­li­ne
Schnei­der
Kauf­frau für Bü­ro­ma­nage­ment
An­drea
Krie­gner
Kun­den­be­treu­ung
Chris­ti­na
Schnei­der
Ser­vice­as­sis­ten­tin
Mo­ritz
Schna­bel
Ser­vice­be­ra­ter
Do­mi­nik
Kest­ler
Ge­prüf­ter Ser­vice­be­ra­ter
Ben­ja­min
Teich­mann
Ser­vice­lei­ter
To­bi­as
Bur­ger
Fach­kraft für La­ger­lo­gis­tik
Erik
Suss­ner
Fach­kraft für La­ger­lo­gis­tik
Bil­al
Maz­lo­um
Fahr­zeug­auf­be­rei­ter
Ja­mai­ne
Un­shelm
Aus­zu­bil­den­der Kfz-Me­cha­tro­ni­ker
Ezadin
Man­sur
Aus­zu­bil­den­der KFZ - Me­cha­tro­ni­ker
Pe­ter
Klu­ge
Kfz.- Me­cha­ni­ker
Bernd
Hess
Kfz- Me­cha­tro­ni­ker
Rohan
El­froth
Kfz-Me­cha­tro­ni­ker
Karl­heinz
Fran­ke
Kfz.- Me­cha­ni­ker
Alex­an­der
Jä­ger
Kfz. - Tech­ni­ker - Meis­ter
Al­bert
Lenz
Kfz.-Meis­ter - Tech­ni­scher Be­triebs­lei­ter